Tildeling af havneplads

Principper for tildeling af havneplads

Det er HSS bestyrelse der en gang om året tildeler pladser i havnen.

1. Pladskategorier
Herslev Strand Sejlklub ejer Herslev havn med ca. 90 havnepladser til større fartøjer med varierende størrelse i længde, bredde og dybgang. Pladserne inddeles i tre kategorier: 

  • Faste pladser tildeles medlemmer hvert år, som derefter har dispositionsret over den anviste plads denne sæson. Pladsen må ikke ombyttes med en anden plads uden Havnemyndighedens eller bestyrelsens forudgående godkendelse. Benyttes pladsen ikke, og gives der ikke skriftligt afbud, betragtes medlemmet som gående på orlovsordning den næste sæson. Når et medlem tildeles en fast plads første gang betales et indskud (senest 1. maj) samt almindelig havneleje. Indskuddet tilbagebetales ikke når pladsen (skriftligt) opsiges, eller ved udmeldelse af klubben. Hvis medlemmet herefter igen ønsker fast havneplads, skal vedkommende først melde sig på ventelisten med dertil hørende indskud, som dog tilbagebetales når fast havnepladsplads tildeles, og der betales ikke nyt indskud. Ved død kan bestyrelsen overføre plads og medlemskab til ægtefælle eller samlever.  
      
  • Sæsonpladser. Resterende pladser samt pladser under orlovsordningen benævnes sæsonpladser. Formålet er at kunne tilgodese de medlemmer der efter en periode (under orlovsordningen, se pkt. 6) igen ønsker plads i havnen. Der betales ikke indskud for sæsonpladser, blot almindelig havneleje, og pladsen tildeles for hele sæsonen. 
     
  • Lånepladser er pladser, der i en kortere eller længere periode i sæsonen ikke benyttes af det medlem, der har fået pladsen stillet til rådighed. Lånepladser tildeles af havnefogeden blandt medlemmerne på ventelisten, som skal fraflytte pladsen med meget kort varsel (2-8 dage). Der betales ikke indskud. Der betales ikke havneleje, med mindre pladsen har stået til rådighed for samme bruger i mere end 30 sammenhængene dage.

Derudover rådes over ca. 22 jollepladser, beliggende på østsiden af bro 4. Der betales ikke indskud for jollepladser. Jollepladsen skal ansøges skriftligt til pladsfordeleren hvert år inden 1. januar, det år pladsen ønskes brugt. Svajerne har fortrinsret til jollepladserne. Jollens mål må ikke overstige L 5,5 meter og B 2,2 meter inkl. motor.

HSS råder over et antal svajpladser beliggende nordvest for havnen, nord for indsejlingen. Der betales en årlig afgift, men ikke indskud for svajepladser. Den enkelte bådejer tilmelder sin båd hvert år til svajformanden, straks efter pladsfordelingen i havnen. Det er den enkelte bådejers ansvar at være forsvarligt fortøjet til svajbøjen.

2. Begrænsninger i bådstørrelse
Største bådstørrelse, der kan tildeles plads, er 10,00 meter totallængde inklusiv alt påmonteret udstyr. Største bredde er begrænset af afstanden mellem pælene på den aktuelle plads. Bredeste plads i havnen er 3,3 meter. Både for svaj må ikke overstige pladsbegrænsningen i havnen.

3. Begrænsninger i medlemskategori
Kun medlemmer i afdeling I (aktive seniorer) og II (aktive juniorer) kan i henhold til klubbens vedtægter tildeles plads. Hvert medlem kan kun have en båd i hver pladskategori og derfor kun tildeles én havneplads og én jolleplads, med mindre der er ledige havne- eller jollepladser. Det er intentionen at Svajerne skal have førsteret til jollepladserne.

4. Anparter
Medlemmer med anpart i en båd kan tildeles fast havneplads på følgende betingelser:
Alle anpartshavere skal have været medlem af HSS afdeling I eller II i mindst 8 år og gennemsnittet af anpartshavernes medlemsnumre er gældende ved tildeling af havneplads.
En bådejer, der er éneejer med samme medlemsnummer som delebådens gennemsnitsnummer, har fortrinsret til en havneplads.
Sejlklubbens bestyrelse kan såfremt, det vurderes at anpartsforholdet er ren proforma, undlade at tildele en bådplads eller fratage en allerede tildelt plads, dette gælder for alle pladskategorier.
Sejlklubbens bestyrelse kan give dispensation ved tildeling af havneplads.

5. Optagelse på ventelisten (kræver medlemskab af HSS)
Optagelse på ventelisten kan udelukkende ske ved skriftlig henvendelse til HSS’ kasserer. Den skriftlige ansøgning skal være kassereren i hænde, inden 1. januar, gældende fra det år, hvor havnepladsen ønskes. Man er først optaget på ventelisten, når ventelisteindskud på kr. 2.000,- er indbetalt på klubbens konto (se kontonummer under takstblad), og er registreret som sådan af HSS’s kasserer. 
Hvis et medlem bliver tilbudt en havneplads og ikke ønsker at gøre brug af denne, bliver dette medlem fjernet fra ventelisten, og det indbetalte indskud vil bortfalde.
Såfremt medlemmet senere (igen) ønsker at blive optaget på ventelisten, skal proceduren gentages, og der skal derfor igen betales indskud for atter at blive optaget på ventelisten. Det indbetalte ventelisteindskud modregnes indbetaling af indskud til en havneplads. Såfremt man ønsker at udtræde af ventelisten, tilgår det indbetalte beløb HSS.
Det tilfalder bådejeren selv at kontrollere, at han er kommet på ventelisten på klubbens hjemmeside. 

6. Terminer og generelt fordelingsprincip
Faste havnepladser omfordeles og sæsonpladser fordeles normalt en gang om året (1. marts) for den indeværende sæson. Evt. nye faste pladser og sæsonpladser tildeles de medlemmer, der i henhold til punkt 5 er optaget på ventelisten. Er båden ikke søsat og lagt på sin plads 1. juni, vil pladsen blive udlagt som låneplads; hvis bådejeren senere vil benytte sin plads, skal havnefogeden kontaktes senest 8 dage før brugen. Pladser fordeles efter medlemsnummer, således at laveste medlemsnummer har højeste prioritet til ledige pladser, der er store nok til at rumme den pågældende båd.
Havnemyndigheden kan til enhver tid ændre placering af de enkelte både med henblik på at udnytte havnen bedst muligt.
Når et medlem har fået tildelt fast havneplads og har betalt indskud vil medlemmet kunne disponere over en plads på et af havnemyndigheden anvist sted i havnen til sin båd af en given størrelse. Hvis medlemmet ønsker en større plads, indgår det på ventelisten sammen med de øvrige ansøgere.
Et fartøj, der ikke skønnes at være i sødygtig stand, eller er groft misligholdt, kan fratages sin plads. Hvorvidt et fartøj skønnes sødygtigt eller groft misligholdt, afgøres af havnemyndigheden og bestyrelsen.Jollepladser tildeles hvert år efter “først til mølle princippet”. De, der ønsker jolleplads, meddeler dette til havnemyndigheden, og gør evt. opmærksom på at de er svajere. 1. marts tildeler havnemyndigheden jollepladser til de svajere, der har ønsket plads, og resten af pladserne tildeles efter “først til mølle”. Hvis en svajer ikke har meddelt ønske om en jolleplads senest 28. februar, vil han ikke komme foran andre i køen.
Svajepladser tildeles af Svajerudvalget, således at bådene kommer til at ligge mest hensigtsmæssigt.

7. Orlovsordning
Inden 1. januar kan et medlem efter skriftlig anmodning til pladsfordeleren undlade at betale for sin faste havneplads i max. 2 på hinanden følgende sæsoner. Medlemmet skal skriftligt igen tilmelde sig pladsen inden 1. januar det år hvor medlemmet ønsker at træde ud af orlovsordningen.Såfremt der ikke inden 1. januar den 3. sæson er givet skriftlig besked, betragtes pladsen som opsagt og medlemmet skal såfremt der ønskes plads igen indgå på ventelisten.Benytter et medlem ikke sin bådplads en sæson uden skriftlig at kontakte pladsfordeleren, betragtes han som meldt på orlov og skal så skriftlig igen tilmelde sig pladsen inden 1. januar, som andre på orlovsordning. 

8. Misligholdelse
Hvis man har sin båd liggende i vandet i havnen i perioden 1. december til 31. marts, i strid med gældende regler, betales almindelig gæsteleje (pr. døgn). Restancer inddrives og henstand gives som angivet i klubbens vedtægter §8.

9. Ansvarsforsikring
Ifølge havnereglementet skal alle både, der benytter slæbestedet eller henligger fast i havnen, for svaj eller på land være ansvarsforsikret. Der skal afleveres kopi af ansvarsforsikringen til Havnemyndigheden, inden nogen båd må anbringes på havnens område.

10. Dispensationsmuligheder
Bestyrelsen kan dispensere fra ovennævnte principper. Opdateret 27. december 2021. Spørgsmål vedrørende ventelisten, og principper for tildeling af havnepladser, rettes til bestyrelsen.


Se også:

Tildelte havnepladser

Venteliste til havneplads