Vedtægter

§ 1
Klubbens navn er HERSLEV STRAND SEJLKLUB (HSS) med hjemsted i Lejre kommune, og dens formål er at fremme lystsejlads på Roskilde Fjord, samt eje og drive Herslev lystbådehavn. 

§ 2
Klubbens stander er hvid og rød. Standerens bund er hvid med en rød pilespids. På den hvide bund står bogstaverne H S S i rødt.

 § 3
Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, som derefter i henhold til gældende regler afgør om vedkommende kan optages som medlem.Henvendelsen om indmeldelse skal udover navn indeholde oplysning om adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Skifter medlemmet adresse eller ændrer telefonnummer eller e-mail, skal medlemmet ufortøvet meddele dette til bestyrelsen. 

§ 4
Medlemmer opdeles i afdeling I, II og III.

 • I afdeling I optages aktive medlemmer over 25 år.
 • I afdeling II optages aktive medlemmer under 25 år.
 • I afdeling III optages støttemedlemmer.

Kun medlemmer af afdeling I og II kan komme i betragtning til en havneplads. 

§ 6
Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december 

§ 7
Udmeldelse af klubben sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. 

§ 8
Rykkere, som følge af for sene indbetalinger, tillægges et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen. Det medlem, der ikke inden den 31. december har betalt sit kontingent eller andre forfaldne betalinger, udmeldes af klubben, efter at der, så vidt muligt, er givet fornøden meddelelse derom. Medlemmer, der således er udmeldt, kan kun optages igen, når det skyldige beløb samt nyt indskud er betalt. Det er op til bestyrelsen at vurdere om et medlem kan indmeldes igen.

§ 9
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, eller på skriftlig forslag fra mindst 10 medlemmer, udelukke et medlem af klubben, dog skal det bestyrelsesmøde, hvori afgørelsen træffes være fuldtallig, og udelukkelsen kan kun finde sted når mindts 3/5 af de afgivne stemmer er derfor. Den således udelukkede skal have ret til at forlange spørgsmålet endelig påkendt ved først følgende generalforsamling, men er i mellemtiden forment adgang til klubben. 

§ 10
Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, af hvilke 3 skal være fartøjsejere, vælges på den årlige generalforsamling og konstituerer sig selv, dog vælges formand og kasserer på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år, således at 3 medlemmer afgår på lige- og 2 på ulige år. 

§ 12
Bestyrelsen har den øverste ledelse af klubbens anliggender, og ansvaret for klubmidlernes anvendelse. Alle sager af større vigtighed skal dog forelægges generalforsamlingen. Klubben tegnes af formand eller næstformand, i forening med kassereren og ét bestyrelsesmedlem. I kassererens fravær formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere klubbens midler, så kassereren alene kan handle på klubbens vegne. Råderummet skal begrænses ved et maksimum-beløb og en tidsperiode. 

§ 13
Bestyrelsesmøde sammenkaldes af formanden så ofte, han finder det fornødent, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer, blandt hvilke formand eller næstformanden er til stede. Sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Når stemmerne står lige, er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. Udvidet bestyrelsesmøde, hvortil generalforsamlingsvalgte udvalgsformænd indbydes, skal afholdes mindst 3 gange pr. år. 

§ 14
Ved vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig med et nyt medlem, der indtræder i forgængerens aldersorden. Valget skal dog godkendes af den først følgende generalforsamling. 

§ 15
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling i anden halvdel af februar eller første halvdel af marts. Meddelelse herom offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1. januar. Regnskab og eventuelle forslag offentliggøres samme sted, senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde den 15. januar, dog skal forslag til vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest den 1. december og skal opføres på dagsordenen.
Medlemmer, der opgiver navn, medlemsnummer og postadresse, og senest den 15. december anmoder bestyrelsen om at få indkaldelsen tilsendt, vil få indkaldelsen tilsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 16
På generalforsamlingen er dagsordenen som følger (kronologisk rækkefølge):

 • Valg af dirigent 
 • Bestyrelsens beretning for året der gik og planer for det kommende år 
 • Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år 
 • Fastsættelse af kontingenter og havnelejer 
 • Valg af bestyrelse i henhold til § 10 
 • Valg af formænd til fatse udvalg 
 • Valg af 2 revisorer 
 • Valg af 1 revisorsuppleant 
 • Indkomne forslag 
 • Eventuelt

§ 17
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftlig med 14 dages varsel, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 20 medlemmer forlanger det i en skrivelse til bestyrelsen, med nøjagtig angivelse af sager, de ønsker behandlet. 

§ 18
På enhver generalforsamling vælges en dirigent, der leder forhandlingerne. Beslutning om hvorvidt der skal stemmes ved håndsoprækning eller skriftligt, træffes på generalforsamlingen. 

§ 19
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert fremmødt medlem af gruppe I og II, der har været medlem i mindst 3 måneder, og som ikke er i restance. 

§ 20
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpel stemmeflertal uanset de fremmødtes antal. Herfra undtages dog:

 • Forslag til vedtægternes forandring hvortil kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for vedtagelse.
 • Forslag til ophør eller sammenlægning med anden klub, hvortil kræves, at mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede er til stede, og 2/3 af disse stemmer for vedtagelse.

 § 21
Herslev Strand Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion, og undergivet såvel Dansk Sejlunion´s som Dansk Idrætsforbund´s vedtægter. 

§ 22
Ved klubbens eventuelle ophør tilfalder 50 % af klubbens midler Dansk Sejlunion, og 50 % Lejre Kommunes ungdomsarbejde. 

§ 23
Klubbens kapsejladser foregår efter I.S.A.F.´s kapsejladsregler. 

§ 24
Havnereglementet for Herslev Lystbådehavn gælder for al færdsel, og alle aktiviteter, på og omkring havnen. 

§ 25
Der skal være fuld offentlighed omkring havnepladstildelingen med pladsnummer, navn samt medlemsnummer. Klager forelægges skriftligt til bestyrelsen. Der henvises til havnereglementet

§ 26
Medlemskontingenter og havnelejer vil fra 2020 blive indeks reguleret jvf. Nettoprisindex med oprunding til nærmeste hele kr.

Vedtægterne er vedtaget den 29. maj 1969, og ændret den 18. november 2000, 24. april 2010, 27. oktober 2012, 8. marts 2014,
7. marts 2015 og 25. februar 2020