Politikker og planer for HSS juniorafdeling

Målsætninger og funktionsbeskrivelser  Opdateret 1. marts 2013

Målsætning  

 • At få ungdomsafdelingen til at fungere både som en enkelt afdeling og som en del af Herslev Strand Sejlklub i helhed.
 • At tilbyde differentierede sejladstilbud til alle juniorer
 • At kunne tilbyde sejlads i flere bådtyper for at fastholde juniorer.
 • At videreføre og udbygge forældresamarbejdet
 • At hverve nye medlemmer til ungdomsafdelingen og forældre til HSS
 • At etablere køreplaner / hvidbøger over diverse arrangementer så nye forældre nemt kan indgå og overtage opgaver.
 • Udbygge hjemmesiden så den kommer til at indeholde mange praktiske anvisninger både for sejlere og forældre 

Organisering og rekruttering 

En gang årligt før sæson start afholder juniorafdelingen Forældremøde. Mødernes dagsorden bør mindst indeholde følgende punkter:

 1. Orientering fra afdelingsledelsen.
 2. Behandling af forslag.
 3. Fordeling af udvalgsposter.
 4. Eventuelt.

Det forventes at forældrene deltager, da det er dem, der primært skal besætte udvalgsposterne og stå for det praktiske arbejde der vedrører ungdomsarbejdet. Naturligvis i samarbejde med juniorudvalget i HSS. Juniorudvalget Udvalget består af min. 3 medlemmer:Juniorlederen vælges på generalforsamlingen. Juniorleder konstituerer det egentlige udvalg. Medlemmer i udvalget findes primært i forældrekredsen til sejlerene. Følgende poster fordeles på medlemsmødet:

 • Jolle og Ynglinge ansvarlige.
 • Ansvarlig vor teori og træning
 • Mad/kage koordinator
 • Trænere for grupper af sejlere.
 • En motorbåds/benzin ansvarlig.
 • Derudover kan flere ad hoc poster etableres efter behov

Funktionsbeskrivelser 

Juniorafdelingen varetager følgende funktionsområder: 
Medlemsservice Tilrettelægger og organiserer optagelse af medlemmer i juniorafdelingen i samarbejde med kassereren for HSS.  Drift Udarbejder budget for ungdomsafdelingen.Er ansvarlig for ungdomsafdelingens løbende regnskab og overholdelse af budget.  Sejladsaktiviteter 

 • Står for holdopdeling / jollefordeling.
 • Arrangerer træningssejlads for opti A, B & C samt jolle og ynglinge sejlere 2 gange om ugen i sejlsæsonen.
 • Arrangere træning og lejre i samarbejde med andre klubber
 • Tilskynder til hyggesejladser og små ture i løbet af sæsonen
 • Arrangere HSS sommerlejr

Sejlsport (konkurrence)

 • Informerer om – og organiserer samlet tilmelding til eksterne og interne kapsejladser.
 • Organiserer trænings matcher for klubbens juniorer evt. i samarbejde med andre klubber.
 • Tager initiativ til at juniorer kommer på sommer-/trænings-lejre.
 • Arrangere HSS sommerlejre.
 • Tager initiativ til at afholde intensive træningsdage for juniorer i HSS.
 • Arrangerer klubmesterskab.

Teoriundervisning Organiserer og gennemfører teori undervisning for opti A, B & C, Zoom 8, 420 og Ynglinge sejlere.  

Uddannelse 

Uddannelsesvision for trænere i HSS 
I HSS mener vi at grundlaget for en succesfuld ungdomsafdeling er et bredt fundament af kompetente ledere, trænere og hjælpere. Det er derfor et minimumskrav at den hovedansvarlige for hver ungdomsgruppe (begynderne, mellemgruppen & øvede) har en træneruddannelse, eller bestrider tilsvarende faglige og sociale kompetencer. I den forbindelse kan det være nødvendigt at opgradere instruktørerne. Vi vil i HSS derfor bestræbe os på at de aktive trænere og hjælpere enten har deltaget i Dansk Sejlunions Instruktørkursus 1 (eller tilsvarende kursus). I HSS er holdningen at: 

 • Den bedste investering i ungernes sejlads skabes ved at danne et velfunderet team af trænere og hjælpere.
 • Den økonomi der investeres i at uddanne trænere og hjælpere indirekte bliver direkte kanaliseret videre til børnene (i form at kompetent undervisning og en bedre helhedsopfattelse af juniorundervisning).
 • Vi har en langt bedre fastholdelse af både børn og voksne i sejlklubben, hvis vi kan skabe kontinuitet i undervisningen, ved at dække alle niveauer fra de helt nye Opti-sejlere til trænede kapsejlere med uddannede trænere og hjælpere.
 • Vi gennem uddannelse kan øge sikkerheden til søs og bedre give voksne og børn en bedre sejloplevelse.

Faglige, pædagogiske og sociale kompetencer Det er vigtigt, at man har den fornødne baggrund for at kunne varetage jobbet som træner eller som hjælpetræner. Men endnu vigtigere er det, at man har den pædagogiske indsigt – i børnehøjde. Derfor ser vi Instruktør I og Instruktør II som meget nyttige redskaber i vores opbyggende proces. Ungdomsafdelingens ledelse vil efter bedste evne forsøge at dække de udgifter der er i forbindelse med kurserne. HSS er en breddeklub der i høj grad satser på det sociale sammenhold, og vi mener at uddannede instruktører/trænere danner det bedste grundlag for at håndtere såvel helt grønne nybegyndere i Optimist-joller, som øvede sejlere i Zoom 8, 420’ere og Ynglinge. Får man løn som træner i HSS? Vi har pt. Ingen planer om at lønne ”voksne” trænere, da alt i dag er båret på frivillig forældre-basis, og det er vores grundholdning at denne filosofi skal bibeholdes. Til gengæld vil vi meget gerne, som en del af vores fastholdelses proces, aflønne unge sejlere der ønsker at indgå som en del af trænerteamet. Aflønningen er delvis i form af uddannelse. Hvem kan komme i betragtning som ungdomstræner? Det er ungdomsafdelingens ledelse der vurderer om en ungdoms-sejler kan komme i betragtning som træner. Dog kan alle indstille sig selv, (eller andre) som træner. MaterielVi har tilsyn med, vedligeholder og disponerer over klubbens: 

 • Ca. 20 stk. Optimistjoller
 • 5 stk. Zoom 8 joller
 • 2 stk. Ynglinge
 • 2 stk. 420 joller
 • 3 stk. gummibåde med landvejstrailere
 • reservedele til Optier & andre joller, værktøj mm. 

og disponerer over

 • areal under klubhus til opbevaring af Opti sejl
 • areal ved klubhus til opbevaring af joller
 • skabe i omklædningsrum
 • juniorrum til opbevaring af materiel

Miljø Opfordrer sejlere & forælder til at deltage i sociale arrangementer & festligheder. Både i direkte relation til juniorafdelingen og i Herslev Strand Sejlklub som helhed. Ligeledes opfordres der til at deltage i Blå flag arrangementer, arrangeret af HSS. Information Aktivitetskalender er opdateret på hjemmesiden. Vi forsøger endvidere at formidle information til den lokale presse om resultater, begivenheder, mm. 

Forældrepolitik 

Sejlads er en af de børneaktiviteter, hvor forældrenes engagement er nøglen til, at tingene fungerer i praksis. Vi betragter sejlsport som familiesport, og vi forventer at se både Jeres barn og mindst en af Jer til træning (aftales nærmere).

“Vi” er i den sammenhæng primært forældre af de øvrige juniorsejlere, der sammen prøver, at skabe de bedst mulige rammer for vores børns fritidsinteresse. 

Da vi sejler i joller og ledsagebåde, er der altid noget der skal rigges til eller af. Der er altid noget, der skal vedligeholdes og der er altid brug for en hånd til at hjælpe med ledsagebåd, være ”standby” på havnen, lave mad, bage kage eller arrangere stævner og træningslejre. 

Vi håber derfor, at I har lyst til at være med til at skabe gode rammer for Jeres barns fritidsinteresse. 

Til gengæld vil vi prøve på at skabe gode rammer – også for forældregruppen – så det er sjovt for alle parter og dermed for hele familien at komme i sejlklubben.
Små søskende er derfor også velkomne. Vi kan ikke nødvendigvis tilbyde, at de kan komme med ud på vandet, men hvis vejret tillader det, vil vi nok sammen kunne give dem gode oplevelser også – så det med familiesport ikke blot er tomme ord. 

I HSS prøver vi på at kombinere målrettet træning og dygtiggørelse på alle niveauer med sociale aktiviteter på vandet og i land. Det handler ikke kun om sejlads, men også om at finde og nye, gode kammerater.

Som aktive forældre til en sejler, har man mulighed for at præge aktiviteternes karakter og aktivitetsniveauet for en klub som vores er 100 % afhængig af frivilligt arbejde. Vi er altid åbne for gode forslag.

Noget af det vigtigste for en ny sejler, er at enten far eller mor er tilstede, for at hjælpe med at rigge jollen til og af. Derudover er det utroligt rart for børnene, at far eller mor er i nærheden, de første gange de kommer i land godt gennemblødt eller lidt forknyt eller har haft en fantastisk oplevelse på vandet. 

Indmeldelse 

Så snart I fornemmer at jeres barn har lyst til at sejle, og gerne vil fortsætte med at benytte sig af de aktiviteter og faciliteter som klubben tilbyder, vil vi gerne opfordre til at barnet bliver meldt ind i klubben. Indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside www.herslevstrandsejlklub.dk eller ved at kontakte en af medlemmerne i juniorudvalget. 
Aktiviteter 

Ungdomsafdelingen råder over ca. 20 stk. Optimistjoller, 5 stk. Zoom 8 joller, 2 stk. 420 joller og to Ynglinge, som tilbydes til vores sejlere alt efter deres niveau. Det er muligt at skifte imellem klasserne så den enkelte sejler får nye udfordringer og lysten til at forsætte med at sejle. 

Der bliver trænet to gange om ugen, tirsdag og torsdag hvor alle klasser mødes på vandet. Begge dage består af en blanding af hyggesejlads, seriøs træning og kapsejlads, så sejlerne selv kan vælge hvad de har lyst til. kapsejlads er for alle klasser hvor der bliver lagt bane(r) ud. I vinterhalvåret arrangeres der vinteraktiviteter herunder teoriundervisning opdelt efter sejlernes kompetencer. 

Krav til den enkelte sejler 
 I HSS kræver vi at der er høj sikkerhed for sejlerne, når de færdes på vandet. Derfor er der altid en eller flere følgebåde på vandet sammen med sejlerne, alt efter behov.
Til sejlerne stiller vi krav om, at de inden de får lov til, at komme ud at sejle:

 • Skal være fyldt 8 år
 • Skal kunne svømme og være fortrolige med vand..
 • Altid skal bære redningsvest på vandet
 • Sejler skal selv sørge for at anskaffe en redningsvest
 • Hvis man deltager i vintertræning er det et krav at man har tørdragt på.

Hvad er A, B, C og D sejlere ? Optimist sejlerne er opdelt i A, B, C og D sejlere efter hvor lang tid de har sejlet. Man deler sejlerne op for, at de ved kapsejladsstævner kun sejler mod sejlere på deres eget niveau. D-sejlerMan er D-sejler når man er helt nybegynder. C-sejlerMan er C-sejler fra det andet år man er startet med at sejle optimist og indtil man har været i den bedste tredje del af C-sejlerne i 3 kapsejladser. Hver gang man bliver i den bedste tredje del får man en ”pind” når man har 3 ”pinde” rykker man op som B-sejler. B-sejlerMan er B-sejler til man har været i den bedste tredjedel af B-sejlerne i 3 kapsejladser. Hver gang man bliver i den bedste tredjde del får man en ”pind”, når man har 3 ”pinde” rykker man op som A-sejler. A-sejlerMan er A-sejler resten af tiden man sejler optimist    Til at assistere sejlerne råder juniorafdelingen over 3 gummibåde og en glasfiberbåd. Udover den ugentlige træning opfordres sejlerne at deltage i regionale og nationale sommer- og træningslejre, samt weekendture til havne i nærområdet. Det er vigtigt for juniorafdelingen, at alle føler sig som en del af fællesskabet og deltager så vidt muligt i de sociale arrangementer. Pædofili og børneattesterAlle ledere, trænere, forældre og andre som hjælper til i juniorafdelingen skal pædofilitestes hvert år. Det er juniorafdelingens leder der skal sikre, at alle bliver kontrolleret. I relation til juniorlederen er det formanden for HSS der sikrer kontrol. Det er også kun disse personer som bliver delagtiggjort i resultaterne. Alle attester og resultater bliver opbevaret hos HSS.    Sikkerhedspolitik for HSS junior afdeling  Sikkerhedsregler for sejlads (fra Dansk Sejlunion) og HSS regler. 

 • Sejl altid med redningsvest eller svømmevest. 
 • Sejl aldrig alene.
 • Sejl aldrig ud uden aftale med en voksen 
 • Bliv ved båden hvis den kæntrer – forsøg aldrig at svømme i land. 
 • Undersøg altid vejrudsigten inden du sejler ud. 
 • Sejl aldrig uden for det allerede aftalte område. 
 • Før der sejles ud, skal jollen gennemgås af sejleren, som skal sikre sig at følgende er i orden: fangline, mastesikring, opdrift (luftsække), sværsikring, sværelastik samt ror, det er dit ansvar. 
 • Det er træneren for det enkelte hold, der vurderer vejret og bestemmer om sejlerne på holdet sejler ud eller ej. Den enkelte sejler kan altid vælge ikke at sejle ud. 
 • På vandet skal trænernes anvisninger altid følges. 
 • Ved sejlads om vinteren skal sejleren bære tørdragt. 
 • Der skal altid være mindst en startklar følgebåd i vandet ved sejlads i havnen. 
 • Der skal altid være mindst en følgebåd med ude ved sejlads uden for havnen. 
 • Føreren af følgebåden skal altid medbringe mobiltelefon. 
 • Hvis der er sejlere i vandet skal følgebåde sejles yderst forsigtigt, og båden bør så vidt muligt være i frigear. 
 • Følgebåde må ikke sejles af juniorer under 16 år, medmindre de fungerer som hjælpetræner og der er en ansvarlig træner/voksen ombord. Desuden gælder nationale regler for førerbevis til motorbåde. 
 • Førstehjælpskasse samt isposer skal altid være på deres plads i masterummet. 
 • Hvis der er tilskadekommende skal forældrene samt juniorlederen kontaktes af træneren umiddelbart efter at skaden er stabiliseret, og 112 evt. er tilkaldt såfremt dette skønnes nødvendigt. 
 • I juniorskabet ved masteskuret vil der forefindes en mappe med ”stamkort” indeholdende kontaktoplysninger samt eventuelle forhold der kræver ekstra opmærksomhed, f.eks. allergi, astma, overfølsomhed m.m. på samtlige juniorer. Denne mappe skal medbringes ved stævner m.m. 

Som grundregel må ingen juniorer sejle alene uden følgebåd. Skal der afviges fra dette, kan det kun ske efter aftale med en person fra juniorudvalget. Enkelte juniorer har tilladelse til at sejle ud uden følgebåd. De må i dette tilfælde kun sejle i aftalt farvand.   
Funktionsbeskrivelser for benzinansvarlig, brovagt, trænere, madhold og forældre generelt.  
Benzin ansvarlig  Det er den benzin ansvarlige der gennem hele sæsonen har ansvaret for, at der altid er benzin i dunkene, der skal placeres i containeren sammen med gummebådene. Den røde gummibåd kører på ren 95 oktan og den grå gummibåd kører på olieblandet benzin (2%). Der er en dunk både til ren og olieblandet benzin i containeren.  Det er brovagternes opgave at 

 • Sejlerne bliver hjulpet i forbindelse med til- og afrigning
 • Være ved broen under hele sejladsen, så der altid er en voksen til at tage imod sejlere der kommer ind.
 • Sikre at klubben efterlades i ryddet tilstand og aflåst¨. Herunder skal benzin, alle joller, rigninger, jollebukke og jollevogne være sat på plads, hvis andre ikke har gjort det.
 • Arrangere søsætning og optagning af gummibåde.
 • Benzin skal ilægges og optages i/fra gummibåde.
 • Sejlerne skal have hjælp til at få rigget joller til. Der mangler ofte en ”dims”, eller der skal hjælpes med noget praktisk.
 • Gemytterne skal nogle gange styres, når det går lystigt til, så materiellet ikke tager skade. Man må også gerne blande sig i hvad de andre børn gør. Det er et fælles ansvar. 

Trænere/instruktører  Trænerne har ansvar for at træne sejlerne på vandet. Før og efter sejladstræning afholder trænerne skippermøde med sejlerne, hvor trænerne gennemgår dagens træning samt løbende underviser i teoretisk viden om sejlads, vind og vejr m.m. hele tiden afvejet i forhold til de aktuelle sejleres alder og niveau.  
I forbindelse med hver træningsaften gør trænerne følgende: 

 • Trænerne afholder skippermøde kl. 18.00.
 • Inden skippermøde har træneren pakket sin følgebåd med bøjer, ankre m.m.
 • Når det indledende skippermøde er færdigt, sejles der på vandet, hvis vejr og andre forhold tillader det. 
 • Sejlere og trænere sejler ind ca. kl. 20.00 og afholder afsluttende skippermøde, hvor dagens træning kort gennemgås.

Forældre til alle sejlere I forbindelse med hver træning forventes alle tilstedeværende forældre at hjælpe med, at børnene får rigget jollerne til og af, og at alle joller, rigninger, jollebukke og jollevogne bliver sat på plads. Forældrene hjælper i øvrigt med andre praktiske opgaver. 
BEREDSKABSPLAN / INSTRUKS VED PERSONSKADE – juniorafdelingen, HSS 

 Stands ulykken Sørg for at træner / instruktør tager sig af de øvrige sejlere.
 
 Red Giv livredende førstehjælp

       Sikre vejrtrækning
              a.  Skab frie luftveje 
              b.  Giv kunstigt åndedræt

       Sikre blodcirkulationen
              c.  Stands blødninger
              d.  Giv hjertemassage
 Alarmér Ring til alarmcentralen – tryk 1-1-2 
 
 Fortæl at I har brug for en ambulance              –  Hvem du er (navn / funktion)
              –  At du ringer fra
                         Herslev Strand Sejlklub
                         Herslev Strandvej 10
                         4000 Roskilde
              – Hvor på havnen, den tilskadekomne befinder sig
              – Hvilket telefonnummer du ringer fra              – Hvad der er sket              – Hvor mange tilskadekomne, der er tale om
      
 Red Giv almindelig førstehjælp

              – Fortsæt med den livredende førstehjælp
              – Skaf tæpper og andet mod miljøet
              – Hent forbindsstoffer og tildæk sår og læsioner              – Giv psykisk førstehjælp – tal beroligende med den /
                de tilskadekommende  
 Ambulance Sørg for at ambulancen bliver modtaget ved indkørslen til havnen og vist vej til skadestedet. Sørg for frie køreveje.   
 Orientér Oplys – sørg for at forældre eller pårørende til den tilskadekomne
 orienteres om ulykken.